Bij Daggenvoorde zijn we met name bezig met het bedenken, ontwerpen en maken van keukens, interieurs en zakelijke inrichtingen. We ontkomen er niet aan bepaalde informatie van personen te vragen en te bewaren. Hoe, waarom en hoe lang we dat doen lees je in deze verklaring.

Daggenvoorde keuken & interieur, gevestigd aan Schotwillemsweg 1b, 7434 PV te Lettele, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Daggenvoorde keuken & interieur
Schotwillemsweg 1-b
7434 PV Lettele

T: 0570-551101
I: www.daggenvoorde.eu

Sjaak Daggenvoorde is de Functionaris Gegevensbescherming van Daggenvoorde keuken & interieur. Hij is te bereiken via: info@daggenvoorde.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Daggenvoorde keuken & interieur verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, bijvoorbeeld als je een contactformulier invult of een aanvraag indient:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@daggenvoorde.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Daggenvoorde keuken & interieur verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Jouw te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jouw te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij jouw af te leveren
 • Het afhandelen van jouw betaling

Jouw gegevens worden niet voor andere (marketing-)doeleinden gebruikt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Daggenvoorde keuken & interieur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou of andere personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Daggenvoorde keuken & interieur) tussen zit.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens

Daggenvoorde keuken & interieur bewaart persoonsgegevens die worden verzameld via de website niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor en achternaam : 6 maanden
 • Telefoonnummer : 6 maanden
 • E-mailadres : 6 maanden
 • IP-adres : 6 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden

Daggenvoorde keuken & interieur verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Daggenvoorde keuken & interieur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De website van Daggenvoorde keuken & interieur gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Daggenvoorde keuken & interieur en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je bewaard hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@daggenvoorde.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Daggenvoorde keuken & interieur wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Daggenvoorde keuken & interieur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@daggenvoorde.eu.

Scroll naar boven